Ugelbølle Friskole
Menu  

2016/2017


EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING SKOLEÅRET 16/17

Der er generelt stor overensstemmelse med undervisningens indhold og Ugelbølle Friskoles fagplaner (Forenklede Fælles Mål) – både i forhold til de beskrevne mål og i forhold til skolens idé- og værdigrundlag.

PÅ FØLGENDE OMRÅDER ER DER SIDEN SIDST FORETAGET JUSTERINGER EFTER LØBENDE EVALUERING:

DGI

Ugelbølle Friskole er certificeret som DGI Profilskole. Skolen blev officielt certificeret i uge 43 2015. Skolens medarbejderstab er via seks særligt tilrettelagte moduler blevet fagligt opkvalificeret og er dermed i langt højere grad i stand til at kunne inddrage kroppen og bevægelsen i undervisningen, når det pædagogisk og didaktisk giver mening. Det er fremover et indsatsområde til stadighed at sætte fokus på varierede undervisningsformer på Ugelbølle Friskole. I skoleåret 2016/17 har vi indført en DGI-dag fra kl.8.00-12.00 hver måned. Dagen er den sidste hverdag i måneden og arrangeres af de lærere, som har klassen den dag.

Emneuger

Vi har i skoleåret 16/17 valgt at have følgende emneuger: DGI-uge(uge 41) og fælles emneuge i uge 24
International dimension
Ugelbølle Friskole ønsker at styrke den internationale dimension ved fortsat at indgå i et udvekslingssamarbejde med en skole i London.
6.kl besøger London og samarbejder bl.a. med Arts & Media School, Islington. Vi ønsker at klasserne ved besøg på udenlandske skoler medbringer eksempler på deres egen kultur fx gennem teater og musik.

Undervisning

Tidligere har vi haft følgende tværfaglige undervisningsmoduler: fagdage, u-fag, emnedage.
Vi har i skoleåret 16/17 valgt at beholde benævnelsen U-fag for 4. -6. kl. (hjemkundskab, sløjd, håndarbejde) og kalde de andre fagkombinationer det, som fagene hedder fx billedkunst/N/T eller historie/N/T osv.

I skoleåret 16/17 ser fagkombinationerne således ud:

3. kl. – 4 lektioner med N/T og billedkunst
4. kl. – 4 lektioner med U-fag, 4 lektioner med N/T og billedkunst
5. kl. – 4 lektioner med U-fag, 4 lektioner med N/T og historie
6. kl. – 4 lektioner med U-fag, 4 lektioner med N/T og historie

Læsebånd

Skolen har læsebånd hver morgen kl. 8.00–8.20.
Læsebånd er nu så fast en del af skolens dagligdag, at alle børn ved, hvad de skal, og hvad formen er. Der er ro, børnene får læst, og der er på de forskellige klassetrin fundet en form, som virker. Der eksperimenteres i enkelte klasser i perioder ligeledes med skrivebånd (træning af skrift og udtryk), løbebånd (aktivitet i salen eller løb udenfor) og oplæsningsbånd (børn læser højt for resten af klassen).
I starten af skoleåret havde vi fire uger, hvor der tre dage om ugen var løbebånd for hele skolen. Det var en fastlagt rute på 1,6 km og man kunne vælge at løbe eller gå. Det opleves af både børn og voksne som en stor succes, som vi gentager til foråret.
Morgensamling
Skolen har hver dag morgensamling kl. 9.45–10.00.
Der er på skift forskellige klasser og voksne, som står for morgensamlingen. Det er sat i skema og der er som ønsket større elevinddragelse og flere forskellige voksne, der står for den.

Årshjul

Der var en styret proces omkring årshjulsarbejdet for alle medarbejder i maj. Medarbejderne ønskede større gennemsigtighed og ejerskab til de planlagte begivenheder, samt i højere grad meningsfulde sammenhænge for elever og medarbejdere. Derfor er der justeret i antal af aktiviteter, og hvem der står for dem. Der er afsat tid på både et lærermøde og pædagogmøde til at arbejde med årshjulet.

Teamsamarbejde

Teamsamarbejdet er i højere grad blevet struktureret gennem en teamkoordinator for hvert team, krav om dagsorden og referat. Møderne er på forhånd fastlagt ved årets start. Vi ønsker løbende at udvikle faste rammer for systematisk teamsamarbejde og et af vores fokusområder i år er to-lærer-system og læringsfællesskab, hvor refleksion i forhold til elevernes læring er i højsæde.

Evaluering

Klassens lærere er forpligtede til mindst én gang om året at evaluere elevens udbytte af undervisningen.
I år har vi afsat to dage til elevsamtaler, en i efteråret og en i foråret.

I foråret udarbejdes og udleveres en skriftlig status på elevens faglige udbytte. Deadline for den skriftlige status er 1. maj. Kravene til indholdet af denne status er:

0. – 3. kl da, mat, socialt
4. – 6. kl da, mat, socialt, eng, (5/6.kl),

Det skal være en skriftlig vurdering af/status på elevens trivsel og udbytte af undervisningen, samt hvilke tiltag der skal til for at højne disse.

Form: Der tages i valget af formen hensyn til det enkelte klassetrin og klasseteamets ønsker. E-planer.dk kan benyttes og er i det seneste skoleår blevet valgt af en del klasser.

Forældresamarbejde

Der afholdes samtale med forældre mindst en gang om året. Elever kan deltage fra 3. kl.
Dansklærer, matematiklærer og kontaktpædagog deltager i mindst én samtale i 0. – 3. kl. I 4. – 6. kl vurderes individuelt om kontaktpædagogen skal med. Støttepersoner deltager efter behov.
Samtaler begynder tidligst kl. 16.00, når SFO-personalet deltager. Hvis man ønsker at begynde tidligere på dagen, skal dette aftales i god tid (mindst en måned før) med Inge og den pågældende kontaktpædagog.
Datoer for årets første samtaler ligger om muligt fast lige efter sommerferien, så fritidsdelen kan få det på vagtplanen.
Resterende samtaletid administreres af kontaktlæreren i samarbejde med kontaktpædagog og klassens lærere til elevplaner og behovssamtaler

Elevråd

Elevrådet er velfungerende og mødes på fastlagte tidspunkter. Vi ønsker, at elevrådet med tiden bliver et organ også for evaluering af aktiviteter og undervisningen på skolen.

Multibane

I skoleåret 16/17 færdiggøres skolens nye multibane. Banen benyttes i undervisning, frikvarterer og i fritidsdelen. Desuden står den til rådighed for lokalområdet efter skoletiden.

Udvalgsarbejde

Principper for udvalgsarbejde er blevet redigeret, så de fremstår tydelige. Vi ønsker med redigeringen at specielt formål og delmål for aktiviteten/udvalgsarbejdet er beskrevet, da vi mener, at kvaliteten og udbyttet af arbejdet dermed højnes.

Børn og trivsel

Vi har udarbejdet en trivselspolitik – Sådan vil vi have det på Ugelbølle Friskole – som vi arbejder ud fra.
Vi har et AKT-team, som arbejder med trivselsgrupper, skilsmissegrupper, børnesamtaler og sparring med kolleger. To af teamets pædagoger har taget del 1 af en ICDP-uddannelse.
Hele medarbejdergruppen skal på kursus i materialet ”Fri for mobberi ” i januar måned 17, da vi ønsker at det bliver et pædagogisk redskab i indskolingen.

PPR-møder

PPR-møder er sat i system, således at PPR-psykolog Pia Skole er fast på skolen den sidste onsdag om måneden. Her lægges alle netværksmøder og arbejdsmøder, hvilket letter koordination og planlægning. Mødedeltagerne dækkes ind af de, som ikke har møder. Systemet koordineres af en lærer og fungerer rigtig godt.

Kommunikation

Internt og eksternt. Hjemmeside er opdateret, og der er en medarbejder hos Mindmill, som står for de løbende opdateringer samt opdatering af LinkedIn. Der er oprettet en facebookside, hvor der af medarbejdere ofte bliver lagt billeder, film og tekst ind fra skolens hverdag.
Der er blevet lavet en brochure om skolen, som deles ud forskellige steder, og skolen deltager fortsat i det landsdækkende åbenskole-arrangement i efteråret, hvor der kommer en del besøgende, de fleste forældre til allerede tilmeldte elever.
Undervisningsmiljøvurdering
Hvert tredje år skal der udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering, og vi har netop færdiggjort en undervisningsmiljøvurdering i efteråret 16.

LUP

Den skal evalueres, udvikles og revideres i forbindelse med revitaliseringen af skolens værdier i samarbejde med bestyrelsen.

Indsats og fokusområder

Hvert år fastlægges indsats og fokusområder, som skolen specielt vil have fokus på gennem udvalgsarbejde og målrettede indsatser. I skoleåret 16/17 er der følgende indsats og fokusområder:

Indsatsområder:

Revitalisering af skolens vision og mission (MK tovholder og alle medarbejdere er med i processen)

Indskolingsprofil
Pædagogisk IT
Udvikling af udeskole og læringshave
Fokusområder:
Implementering af AKT og DGI
To-lærer-system (Struktur for samarbejde, læringsfællesskab)
Fagteam