Ugelbølle Friskole
Menu  

2015/2016


EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING JANUAR 2016

Der er generelt stor overensstemmelse med undervisningens indhold og Ugelbølle Friskoles fagplaner (forenklede Fælles Mål) – både i forhold til de beskrevne mål og i forhold skolens idé- og værdigrundlag.

PÅ FØLGENDE OMRÅDER ER DER SIDEN 2013/14 FORETAGET JUSTERINGER EFTER LØBENDE EVALUERING:

Skolereform
I august 2014 trådte en ny skolereform i kraft på landets folkeskoler. Ugelbølle Friskole er i lighed med de øvrige frie skoler ikke forpligtet af den nye reform, men eftersom vi til stadighed skal levere en undervisning, som står mål med den, der gives i folkeskolen, er det naturligt, at vi forholder os til og lader os inspirere af reformens nøglepunkter. Ugelbølle Friskole har fra begyndelsen været kendetegnet af et højt undervisningstimetal. Vi lever altid op til Undervisningsministeriets vejledende timetal, og i flere tilfælde ligger vi over. Det er også tilfældet nu, hvor timetallet er steget i folkeskolen.
Vi underviser fortsat i engelsk fra 0. klasse, og som noget nyt har vi indført vi tysk fra 5. klasse.
Vi har valgt ikke at benytte os af begrebet ”understøttende undervisning”, men i stedet opprioritere fritidsdelens pædagogiske tilbud via målrettede aktiviteter. Dissefinder primært sted om eftermiddagen med forskelige starttidspunkter og varighed afhængig af klassetrin, aktivitetens indhold, tidspunkt på året osv. Målrettede aktiviteter vil blive udbudt både i obligatorisk og frivilligt regi med forskellige periodelængder, og indholdet vil skifte hen over skoleåret.
Skolen har valgt ikke at tilbyde lektiecafé efter en forsøgsperiode med meget få tilmeldte.

DGI
Ugelbølle Friskole har i indeværende skoleår færdiggjort processen frem mod en certificering som DGI Profilskole. Skolen blev officielt certificeret i uge 43 2015. Skolens medarbejderstab er via seks særligt tilrettelagte moduler blevet fagligt opkvalificeret og er dermed i langt højere grad i stand til at kunne inddrage kroppen og bevægelsen i undervisningen, når det giver mening. Det er frem over et indsatsområde til stadighed at sætte fokus på varierede undervisningsformer på Ugelbølle Friskole.

Emneuger
Vi har i skoleåret 15/16 valgt at have følgende emneuger: ”Bølleby” og ”Bevægelses-emneuge” med indbygget tid til elevsamtaler.

International dimension
Ugelbølle Friskole ønsker at styrke den internationale dimension ved fortsat at indgå i et udvekslingssamarbejde med en skole i det danske mindretalsområde i Slesvig, samt i London.
Vi ønsker fortsat at vores elever stifter bekendtskab med andre landes skolesystemer, kultur og levevilkår. Vi har en venskabsskole i Tyskland, Lyksborg, som vi ønsker at 5 kl. får en tradition med at besøge. I 2014/15 besøgte de denne skole og sov bl.a i deres jernalderlandsby.
6.kl besøger London og samarbejder bl.a. med Arts & Media School, Islington. Vi ønsker at klasserne ved besøg på udenlandske skoler medbringer eksempler på deres egen kultur fx gennem teater og musik.

Undervisning
Tidligere har vi haft følgende tværfaglige undervisningsmoduler: fagdage, u-fag, emnedage.
Vi har i skoleåret 15/16 valgt at beholde benævnelsen U-fag for 4. -6. kl. (hjemkundskab, sløjd, håndarbejde) og kalde de andre fagkombinationer det, som fagene hedder fx billedkunst/N/T eller historie/N/T osv. Det skabte forvirring hvad fx emnedage indeholdt af fag, da de var de enkelte læreres skemaer der fastlagde muligheden for fagkombination og ikke en fast besluttet struktur.

I skoleåret 15/16 ser fagkombinationerne således ud:
3. kl. – 4 lektioner med N/T og billedkunst
4. kl. – 4 lektioner med U-fag, 4 lektioner med N/T og billedkunst
5. kl. – 4 lektioner med U-fag, 4 lektioner med N/T og historie
6. kl. – 4 lektioner med U-fag, 4 lektioner med N/T og historie

Læsebånd

Skolen har læsebånd hver morgen kl. 8.00–8.20.
Læsebånd er nu så fast en del af skolens dagligdag, at alle børn ved hvad de skal, og hvad formen er. Der er ro, børnene får læst, og der er på de forskellige klassetrin fundet en form, som virker. Der eksperimenteres i enkelte klasser i perioder ligeledes med skrivebånd (træning af skrift og udtryk), løbebånd (aktivitet i salen eller løb udenfor) og oplæsningsbånd (børn læser højt for resten af klassen).

I starten af skoleåret havde vi fire uger, hvor der to dage om ugen var løbebånd for hele skolen. Der var en fastlagt rute på 1,6 km og man kunne vælge at løbe eller gå. Det var ifølge både børn og voksne en stor succes, som vi ønsker at gentage gerne i dette skoleår.

Morgensamling

Skolen har hver dag morgensamling kl. 9.45–10.00. Der er på skift forskellige klasser og voksne, som står for morgensamlingen. Det er sat i skema og der er som ønsket større elevinddragelse og flere forskellige voksne der står for den.

Årshjul

Der var en styret proces omkring årshjulsarbejdet for alle medarbejder i maj. Medarbejderne ønskede større gennemsigtighed og ejerskab til de planlagte begivenheder, samt i højere grad meningsfulde sammenhænge for elever og medarbejdere. Derfor er der justeret i antal af aktiviteter, og hvem der står for dem. Der er afsat et årshjulsmøde i foråret for det kommende skoleår.

Teamsamarbejde

Teamsamarbejdet er i højere grad blevet struktureret gennem en teamkoordinator for hvert team, krav om dagsorden og faste punkter på disse, bl.a. DGI, tværfaglighed, robusthed. Møderne er på forhånd fastlagt ved årets start. Vi ønsker løbende at udvikle faste rammer for systematisk teamsamarbejde, da det er her, der kan reflekteres over bl.a. holdning og handling i forhold til børn, undervisning, evaluering og skabes grundlag for udvikling og nye tiltag.

Forældresamarbejde
Der afholdes samtale med forældre mindst en gang om året. Elever kan deltage fra 3. kl.
Dansk/matematiklærer og kontaktpædagog deltager i mindst én samtale i 0. – 3. kl. I 4. – 6. kl vurderes individuelt om kontaktpædagogen skal med. Støttepersoner deltager efter behov.
Engelsklærer deltager i én samtale i 4. kl., 5.kl og 6. kl. fra skoleår 16/17
Samtaler begynder tidligst kl. 16.00, når SFO-personalet deltager. Hvis man ønsker at begynde tidligere på dagen skal dette aftales i god tid (mindst en måned før) med Inge og den pågældende kontaktpædagog.
Datoer for årets første samtaler ligger om muligt fast lige efter sommerferien, så fritidsdelen kan få det på vagtplanen.
Resterende samtaletid administreres af kontaktlæreren i samarbejde med kontaktpædagog og klassens lærere til elevplaner og behovssamtaler

Elevråd
Elevrådet er igen velfungerende og mødes på fastlagte tidspunkter. Vi ønsker at elevrådet med tiden bliver et organ også for evaluering af aktiviteter og undervisningen på skolen.

Lokaler
I skoleåret 13/14 er skolens bevægelsessal færdiggjort, og den blev taget i brug i efteråret 2013. Dette højner i den grad idrætsfagets vilkår, som har været mildt sagt dårlige indtil salens ibrugtagning. Der har været fokus på indretning, indkøb af inventar og musikanlæg og regler for benyttelse af fagets materialer. Salen benyttes i undervisning, frikvarterer og i fritidsdelen.

Evaluering

Det er i skoleåret 14/15 besluttet at vi i forhold til elevevaluering følger denne plan: Fra skoleåret 2014/15 er klassens lærere forpligtede til mindst én gang om året at evaluere elevens udbytte af undervisningen og sammen med den enkelte elev sætte individuelle mål for det kommende stykke tid. Dette sker gennem elevsamtaler i uge 41. De individuelle mål vil blive udleveret inden eller til første forældresamtale i efteråret. I foråret udarbejdes og udleveres en skriftlig status på elevens faglige udbytte. Deadline for den skriftlige status er 1. maj. Kravene til indholdet af denne status er:
0. – 3. kl da, mat, socialt
4. – 6. kl da, mat, socialt, eng, (5/6.kl),
Det skal være en skriftlig vurdering af/status på elevens trivsel og udbytte af undervisningen, samt hvilke tiltag der skal til for at højne disse.
Form: Der tages i valget af formen hensyn til det enkelte klassetrin og klasseteamets ønsker. E-planer.dk kan benyttes og er i det seneste skoleår blevet valgt af en del klasser.

Udvalgsarbejde
I løbet af skoleåret 14/15 er principper for udvalgsarbejde blevet redigeret, så de fremstår tydelige. Vi ønsker med redigeringen at specielt formål og delmål for aktiviteten/udvalgsarbejdet er beskrevet, da vi mener at kvaliteten og udbyttet af arbejdet dermed højnes.

Børn og trivsel
Vi har i skoleåret 14/15 nedsat et AKT-team, som har indsamlet viden, beskrevet vision og mission for arbejdet med AKT, de har været på kurser og konferencer og fået supervision. Ved skoleårets start 2015/16 er arbejdet sat i gang og det primære arbejde vil være trivselsgrupper, børnesamtaler og sparring med kolleger og forældre. Ambitionen er at afprøve disse tiltag og specielt evaluere på form og effekt. To af teamets pædagoger tager en ICDP-uddannelse fra januar til juni 2016 og får løbende supervision af Lotte Nielsen.
”Fri for mobberi ”er blevet en fast del af årsplanen i indskolingen. Der arbejdes med det i timerne og der laves med stor succes bl.a. et teaterstykke i 2. og 3. kl. Vi ønsker på sigt at bruge materialet ”Mobbestop” på mellemtrinnet, når det er tilgængeligt igen.

PPR-møder
PPR-møder er sat i system, således at PPR-psykolog Pia Skole er fast på skolen den sidste onsdag om måneden. Her lægges alle netværksmøder og arbejdsmøder, hvilket letter koordination og planlægning. Mødedeltagerne dækkes ind af de som ikke har møder. Systemet koordineres af en lærer og fungerer rigtig godt.

Indsatsområder
Hvert år fastlægges indsatsområder, som skolen specielt vil have fokus på gennem udvalgsarbejde og målrettede indsatser. Der er arbejdet med følgende indsatsområder i 14/15:

UMV.
Undervisningsmiljøvurdering i undervisning og fritidsdel. Dette afsluttes forår 2016.

Kommunikation
Internt og eksternt. Hjemmeside er opdateret og der er en medarbejder hos Mindmill, som står for de løbende opdateringer, samt opdatering af LinkedIn. Der er oprettet en facebookside, hvor der af medarbejdere ofte bliver lagt billeder, film og tekst ind fra skolens hverdag.
Der er blevet lavet en brochure om skolen som deles ud forskellige steder og skolen deltager fortsat i det landsdækkende åbenskole-arrangement i efteråret, hvor der kommer en del besøgende, de fleste forældre til allerede tilmeldte elever.
Vi har i personalegruppen haft fokus på den interne og eksterne kommunikation specielt med forældre gennem en pædagogisk dag.

LUP/virksomhedsplan
Skolen har i efteråret 13/14 for første gang lavet en LUP (lokal udviklingsplan), som ligger på hjemme siden. Denne skal løbende evalueres og holdes i bevægelse.

OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅR
Læsevejleder

En lærer er til foråret uddannet læsevejleder. Samme lærer koordinerer bl.a. specialundervisningsindsatsen, foretager LUS-vejledning af kolleger og sørger for opfølgning på børn med læsevanskeligheder.

IT
Der ønskes stadig fokus på bevidsthed om brugen af IT på Ugelbølle Friskole og der ønskes en formuleret IT-strategi det kommende skoleår.

FORELØBIGE INDSATSOMRÅDER SKOLEÅRET 16/17

UMV.

Igangsættes og afsluttes forår 2016 IT.

IT

Ugelbølle Friskole ønsker at udvikle på hvordan vi bruger IT som læringsredskab i undervisningen. Her tænkes i den daglige undervisning og som værktøj i specialundervisningen. Der skal formuleres en klar holdning til elever og forældre omkring Bring Your Own Device (BOYD), og hvordan der sikres faglighed og mening med brugen af disse.

Udeskole

Da skolens udearealer endnu ikke er færdiggjorte, har vi ikke kunnet iværksætte planerne om udeskole endnu. Vi forventer at påbegynde arbejdet med at beskrive visioner og handleplaner i skoleåret 2015/16, herunder også musik og lyd i udeskolen. Vi ønsker på sigt etablering af bålhytte og andre ude-undervisningsmuligheder

LUP

Den skal evalueres, udvikles og revideres i forbindelse med revitaliseringen af skolens værdier i samarbejde med bestyrelsen

Undervisning
Den røde tråd fra mini-SFO til 1. kl.

KOMMENDE FOKUSOMRÅDER:

Kommunikation

Internt og eksternt, herunder skal hjemmesiden løbende opdateres

DGI-certicering
Fortsat fokus på Ugelbølle Friskole som DGI-certificeret skole. Der er bl.a. æavet aftale om pædagogisk dag i maj 2016

APV og arbejdsmiljø
Opfølgning og handleplan skal laves

Inklusion og trivsel
Der er tanker om at påbegynde arbejdet med en lokal inklusionspolitik og en antimobbestrategi
Supervision
Vi ønsker intern supervision af medarbejdere med udgangspunkt i teamsamarbejde og to-lærerprincippet.