Ugelbølle Friskole
Menu  

2012/2013


Evaluering af skolens samlede undervisning april 2013

Der er generelt stor overensstemmelse med undervisningens indhold og Ugelbølle Friskoles fagplaner (fælles mål 09) – både i forhold til de beskrevne mål og i forhold skolens idé- og værdigrundlag.

Siden skolens start i august 2010 er der foretaget løbende evalueringer og justeringer af undervisningens form og indhold. September 2012 flyttede skolen i nybyggede rammer, hvilket igen krævede justeringer af undervisningen og hverdagens struktur.

På følgende områder er der siden 2010 foretaget justeringer efter løbende evaluering:

Læsebånd
Skolen har læsebånd hver morgen kl. 8.05–8.25.
Læsning er en helt essentiel kompetence i alle fag og for at blive en god læser kræver det, at man læser og får indarbejdet gode læsevaner. Alt efter klassetrin og periode/klassens årsplan læses der skønlitteratur eller faglitteratur, der læses op og tales om bøger og forfattere. Der er løbende arbejdet på former, som passer til de enkelte klassetrin, som nu ser ud til at fungere i de enkelte klasser. Der er ro og alle børn ved, hvad de skal.

Morgensamling
Skolen har hver dag morgensamling kl. 9.45–10.00.
Det har vi haft siden skolestart. Vi vil med morgensamlingen styrke fællesskabet blandt eleverne gennem sang, dialog og indslag fra både voksne og elever. Morgensamling er undervisning i fællesskab, i fælles kultur, at tage ordet og at give ordet. Der er hver dag voksenbeskeder og børnebeskeder, hvor alle de som har lyst kan få ordet. Dermed øves de demokratiske processer og børnene har et sted, de bliver hørt af alle på skolen.
Morgensamlingerne er løbende blevet evalueret blandt personale og elever, og efter nogle justeringer fungerer det nu godt. Alle har faste pladser og proceduren for, hvornår der ringes og hvornår eleverne kommer, fungerer godt. Der er gjort en indsats, så flere lærere og elever inddrages. 6. kl. har fast én dag om ugen og flere og flere børn melder ind med indslag.

Musiklokale
Musiklokalet inddrages i frikvarterer og i klub, efter ønske fra eleverne. Elever fra 4.–6. kl. kan udfylde en ansøgning og få tildelt et frikvarter om ugen, samt klubtid samme dag, og står herefter til ansvar for oprydning og besked, hvis noget går i stykker. Dette tiltag har medvirket til flere indslag fra eleverne til morgensamlingerne, da de får mulighed for at udvikle, øve og fremvise noget de selv har lavet.

Undervisning
Skolen underviser bl.a. ud fra idéen om fleksible holddannelser, sammenhængende undervisning og ikke-fagopdelt undervisning. Dette sker fx på vores fagdage, emnedage og U-fagsdage. På disse dage undervises der aldersintegreret, med tolærerordning og med flere fags i spil. Vi oplever at eleverne opnår en høj grad af anvendt faglighed i deres tilegnelse af kompetencer, når fagene kombineres. Dermed styrkes elevernes mulighed for større fagligt udbytte, netop som følge af kombinationerne af fag, aldersintegration og at man har op til 5 lektioner i træk. Antallet af lektioner giver større mulighed for at tilrettelægge ture ud af huset, have gæstelærerbesøg, have en eksperimenterende tilgang til indholdet og skabe rum for fordybelse uden afbrydelser. Denne måde at undervise på kræver at det pædagogiske personale må have en høj grad af dialog omkring undervisningen, da det foregår på tværs af fag og årgange. Hermed beskrivelse af timerne:

U-fag
Skolen tilbyder U-fag for 4.–6. kl. hver fredag kl. 8.25–12.05.
Undervisningen tager udgangspunkt i fagene billedkunst, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab. Tidligere var musik også med, men fra 2012-13 er musik ude af tilbuddet, da der fra musiklærerne er et ønske om kontinuerlig musikundervisning 2 timer om ugen i stedet for 5 timers musik af gangen i et begrænset stykke tid. Dette gør bl.a at der hele året kan øves musik med henblik på opførelse og at eleverne får et større fagligt udbytte gennem kontinuerlig øvning og undervisning over hele året

Fagdage
Skolen tilbyder fagdage for 4.–6. kl. hver mandag kl. 8.25–12.05.
Undervisningen tager udgangspunkt i fagene historie og N/T.

Emnedage
Skolen tilbyder emnedage for 2.–3. kl. hver onsdag fra kl. 8.25–13.15.
Undervisningen tager udgangspunkt i fagene N/T og billedkunst.

Teamsamarbejde
Teamsamarbejdet er i 2012-13 blevet styrket ved en fastlagt mødestruktur, da vi tidligere oplevede at det kunne være svært at finde tid til at mødes pædagoger og lærere imellem. Vi ønsker løbende at udvikle faste rammer for systematisk teamsamarbejde, da det er her, der kan reflekteres over bl.a. holdning til børn, undervisning, evaluering og skabes grundlag for udvikling og nye tiltag.

Indsatsområder
Hvert år fastlægges to til tre indsatsområder som skolen specielt vil have fokus på gennem et udviklingsarbejde i udvalg. Der er arbejdet med følgende indsatsområder:
Skole/hjemsamarbejde – er færdiggjort, ligger på hjemmesiden
Trivsel – er færdiggjort, ligger på hjemmesiden
Engelsk – er færdiggjort, ligger på hjemmesiden.
Undervisningsdifferentiering – er færdiggjort, ligger på hjemmesiden
Udeskole – kører fortsat

Samtaler
Vi har løbende evalueret vores rammer for forældresamtaler – dette er resulteret i disse nye principper for skoleåret 2012-13:

  • ”Der afholdes samtale á 20 min med forældre mindst en gang om året. Elever kan deltage fra 3. kl.
  • Dansk/matematiklærer og kontaktpædagog deltager i mindst én samtale på alle klassetrin.
  • Engelsklærer deltager i én samtale i 4. kl., 5.kl og 6. kl.
  • Samtaler begynder tidligst kl. 16.00, når SFO-personalet deltager. Hvis man ønsker at begynde tidligere på dagen skal dette aftales i god tid (mindst en måned før) med Peter og den pågældende kontaktpædagog.
  • Datoer for årets første samtaler ligger om muligt fast inden sommerferien, så SFO kan få det på vagtplanen.
  • Resterende samtaletid administreres af kontaktlæreren i samarbejde med kontaktpædagog og klassens lærere til elevplaner og behovssamtaler.”

Mentorordning
Når Ugelbølle Friskole modtager nye familier i eksisterende klasser, vil vi gerne, at de modtages så godt som muligt. Derfor er der i hver klasse valgt en mentorfamilie, som bliver koblet på nye familier. Kontaktlæreren kontakter en familie i klassen, som skal være mentor for den eller de nye familier det kommende skoleår. Mentorfamilien sørger for at kontakte den nye familie inden den nye elevs skolestart. Mentorfamilien sørger for, at den nye familie på uformel måde, evt. ved besøg privat, får mulighed for at stille spørgsmål og få oplysninger af generel art om skolen, klassen og lokalområdet. Her er det vigtigt, at mentorfamilien er klar over sin rolle som mentor og giver familien mulighed for selv at danne sig et indtryk af skolen og eleverne i klassen. Både mentorfamilien og den nye familie tager kontakt til hinanden løbende gennem det første skoleår

Skolefest
Hvert år afholder skolen en skolefest for alle børn på skolen. Alle skolens elever og personale er involverede i at pynte op efter et valgt tema (fx ”Kærlighed”, ”Forår”, ”Det blå ocean”) og der laves inden et oplæg af festudvalget. Skolens 6. kl har i ugerne op til lavet en teaterforestilling som vises to gange under skolefesten. Festen er efter elevernes ønske blevet delt i to dele, så de små fester til kl. 19.30 og de store til kl. 21.30. Der er stor tilslutning til festen og skolen er fyldt!

Bølleby
Hvert år siden skolen begyndte, har vi haft et par ugers temauge, hvor skolen bliver lavet om til en by kaldet Bølleby. Vi ønsker at eleverne gennem egen deltagelse i bl.a. produktion, handel, markedsføring, ledelse og pengehåndtering får indblik i arbejdsliv, økonomi, udbud/efterspørgsel, og hvordan et samfund fungerer og er opbygget. Vi evaluerer hvert år og udbygger hver gang med nye tiltag. Det ligger nu fast, at de største elever, som står for ledelsen i hvert firma, inden teamugerne begynder får et lille lederkursus. Vi har ligeledes fokus på at firmaerne skal tilbyde og sælge sund mad og at der skal være mange forskellige former for arbejde for at ramme alle elevers kompetencer

Læsning
Skolen tilbyder ekstra læseundervisning for enkelte børn hvert år.
I samarbejde med vores specialundervisningskoordinator vælger kontaktlæreren de børn, som har brug for et ekstra skub i en periode. To lærere er nu uddannede indenfor ”Reading Recovery” og disse varetager undervisningen. Dette sikrer en målrettet tidlig indsats for de børn der har behov.

Læseevaluering
Vi bruger på Ugelbølle Friskole evalueringsredskabet LUS – læseudviklingskema – i forbindelse med at evaluere elevernes læsning.
Evalueringen foretages løbende i undervisningen, dog med mindst 1 fastlagt samtale/læsning om året pr elev á ca. 20 min. To gange om året gennemgår en ekstern læsekonsulent klassernes LUS-tal og kommer med input til det videre arbejde med læsning i alle klasser. LUS-redskabet gør at vi hurtigt kan iværksætte en målrettet indsats for den enkelte elev eller en mindre gruppe i klassen eller på tværs af klasser, hvor de inddeles efter LUS-tal.

Individuelle handleplaner
Når der er elever, der af én eller andre grund er i vanskeligheder socialt/ adfærdsmæssigt/ følelsesmæssigt handler vi!
For at støtte eleven bedst muligt iværksættes forskellige tiltag gennem en individuel handleplan. Her sætter vi fokus på to til tre faglige/ sociale/ adfærdsmæssige fokuspunkter/tiltag for eleven et par måneder frem. Det kan være tiltag som støtter eleven, når noget er svært, fx aftaler om at være inde i frikvarteret eller aftaler om, hvordan man som det fælles pædagogiske personale forholder sig og handler overfor en elev i en svær periode. Det kan være tiltag som giver mulighed for at give eleven nye handlemuligheder eller tiltag, som har fokus på en ønsket adfærdsændring. Fokuspunkterne skal altid aftales i samarbejde med elev og forældre, og det vil typisk være kontaktlæreren, der tager initiativet. Handleplanerne videreformidles til hele det pædagogiske personale, så alle voksne omkring eleven er hjælpere.

Skemaperioder og temaperioder
Årshjulet er en skematisk oversigt over hele skolens aktiviteter i løbet af et år, dvs både aktiviteter i undervisning og fritidsdelen.  Her beskrives aktiviteten, dato og tidspunkt på dagen, hvem der deltager (børn/voksne), hvem der planlægger, og hvem der er tovholder.
Årshjulet laves i samarbejde med alle medarbejdere på et møde i Pædagogisk Råd.
For undervisningens vedkommende er årshjulet opdelt i skemaperioder (med det faste klasseskema) og temaperioder (hvor klasseskemaet brydes op).
Skemaperioderne udgør ca. 36 uger om året og temaperioderne ca. 4 uger om året. 6. kl. har lidt flere temaperioder pga. teateruger og lejrskole i London. Vi har også enkelte temadage, fx motionsdag, fastelavn, første og sidste skoledag, øvning til nytårskoncert osv. Skemaperioderne er med til at tilgodese elevernes behov for struktur og kontinuitet i faglige forløb. Temaperioderne er i højere grad perioder, hvor der arbejdes på tværs af klasser og fag, og de tilgodeser vores ambition om, at eleverne skal have mulighed for at tilegne sig en udvidet faglighed.

Undervisningsmiljøvurdering foretaget dec. 2012.
Det er præciseret, hvem der tager sig af de forskellige tiltag, som vurderingen lagde op til.

På følgende områder ønskes justeringer, der efterfølgende indgår i opfølgningsplanen:

Læsebånd
Der skal fortsat udvikles på indholdet af læsebånd i forhold til klassetrin. Dette arbejde vil foregår i dansk-fagudvalget samt i klasseteam.

Morgensamlinger
Stadig fokus på større inddragelse af elever og andre lærere. Dette vil ske på lærermøder og klasseteammøder.

Årshjul
Årshjulet skal videreudvikles og i højere grad tydeliggøre, hvornår der er samarbejde mellem undervisning og fritidsdel. Dette arbejde vil foregå i henholdsvis fritidsdel og undervisningsdel og ved et fælles PR møde, hvor rammerne vil blive fastlagt.

Teamsamarbejde
Fokus på teamsamarbejdet, gennem fastlagte rammer inden årets start.

Tværfaglighed
Vi ønsker større synlig tværfaglighed i undervisningen. Dette sker via arbejdet med årsplanerne hvad angår fag og samarbejde pædagog/undervisere og underviserne imellem. Vi kan se mange muligheder for større tværfaglighed generelt og faglig sammenhæng i undervisningen og fritidsdel. Vi vil styrke det, ved at have fokus på fælles årsplanlægning i hele teamet med udgangspunkt i det fælles årshjul.

Forældresamarbejde
Opfølgning på indsatsområdet ”forældresamarbejde”. Der skal laves justeringer, så der er overensstemmelse med hvad vi gør nu. Det der ligger på hjemmesiden skal opdateres.

Evaluering
Stadig fokus på evalueringsformer – skal vi skrive elevplaner, i hvilket omfang og inden for hvilken ramme? Skal der undersøges andre evalueringsformer?

Kommende indsatsområder:

DGI-certicering

IT.
Ugelbølle Friskole ønsker at udvikle på både mængden af IT-grej og på hvordan vi bruger IT som læringsredskab i undervisningen. Her tænkes i den daglige undervisning og som værktøj i specialundervisningen

Kommunikation – internt og eksternt, herunder skal hjemmesiden opdateres

Virksomhedsplan – den skal skrives, udvikles og evalueres

Trivselsplan voksne – skal skrives, udvikles og evalueres

Udeskole
Da skolens udearealer endnu ikke er færdiggjorte, har vi ikke kunnet iværksætte planerne om udeskole endnu. Vi forventer at påbegynde arbejdet med at beskrive visioner og handleplaner i skoleåret 2013-14.

Læsning
For at opkvalificere vores specialundervisning og den interne læseviden, ønsker vi at uddanne en læsevejleder.