læs mere om

Skolens
samlede evaluering

Skolens samlede evaluering

Ugelbølle Friskole lever op til lovgivningen omkring “evaluering på friskoler”. Se udsnit her fra Friskoleloven § 1b stk. 1: ”Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.” og § 1b stk. 2: ”Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.” samt § 1b stk. 3: ”Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.”

Skolen skal offentliggøre resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen (de væsentlige konklusioner).

Evaluering på Ugelbølle Friskole

Vi anser evaluering som et væsentligt redskab i skolens daglige arbejde, og derfor anvendes evaluering løbende aktivt i skolens virke. 

Helt overordnet sørger skolelederen for en samlet, årlig evaluering som en del af skolens årlige generalforsamling og rapportering på forældrekredsmødet. Her holdes den samlede forældrekreds opdateret på “de store linjer”, udover den løbende evaluering som offentliggøres på f.eks. intranettet.

Du kan læse mere om vores principper for evaluering herunder.

Principper for evaluering

Vi evaluerer elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og udbytte af undervisningen gennem forskellige evalueringsværktøjer, afhængigt af hvad det er, der skal evalueres.

1. Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og den videre formidling af dette

Kernen i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen er dialoger, observationer, samarbejde og vurderinger.

Vi anvender følgende evalueringsværktøjer:

 • Læsning: LUS-samtaler 2 gange om året i alle klasser, løbende blindlusning, evaluering af disse med intern læsevejleder
 • Stavning: ST-prøver, forår, differentieret fra 2. kl.
 • Matematik: Mat-prøver, forår, 1.-6. kl.
 • Nationale test i dansk og matematik, differentieret, fra 2. kl., efterår – not anymore?
 • CHIPS, efter behov ved bekymringsbørn
 • Sprogscreening og KTI i 0. kl.
 • Individuelle mål, løbende i alle klasser
 • Elevsamtaler, 2 gange årligt og ved behov i alle klasser
 • Skriftlig elevstatus, en gang om året, forår
 • Klassesamtaler, ved behov, klassemøder, pigemøder, drengemøder, gruppemøder
 • Forældresamtaler, mindst én gang om året og ved behov
 • Forældremøder, mindst to gange om året
 • Dagligt skole/hjemsamarbejde, telefonopkald, mails, dialog på skolen
 • Individuelle handleplaner, ved behov, udarbejdet af forældre, elev og pædagogisk personale i fællesskab

 

2. Løbende evaluering af skolens undervisning

Evalueringen forholder sig til hvorvidt skolens undervisning lever op til indholdet i de undervisningsplaner/læseplaner, som skolen har valgt at følge (Fælles Mål 09) samt inddrager opfølgningen af den foregående evaluering.

Evalueringen sker med udgangspunkt i skolens fagplaner, årshjul og værdisæt, samt den enkelte klasses samlede faglige og sociale årsplan udarbejdet i teamet om klassen.

Kernen i den løbende evaluering er baseret på dialog, samarbejde og vurderinger.

Vi anvender følgende evalueringsværktøjer:

 • Klasseteammøder
 • Fagudvalgsmøder
 • Lærermøder
 • Pædagogisk rådsmøder for hele personalet
 • Pædagogiske dage for hele personalet
 • UVM, mindst hvert tredje år

Procedure for den dialogbaserede evaluering med fokus på opfølgning, justeringer, udviklingsområder og indsatsområder:

 • Samtlige lærere sammenholder egen undervisning med del- og slutmål i alle fagplaner. Dette drøftes løbende i bl.a. teamet
 • Evalueringen af ovenstående drøftes på fælles lærermøder