Ugelbølle Friskole
Menu  

”Sådan vil vi ha’ det” - på Ugelbølle Friskole


Vi ønsker at børnene på Ugelbølle Friskole:

 • oplever at der er et godt fagligt og socialt miljø
 • oplever sig set og hørt
 • viser hensyn til hinanden
 • bidrager til en respektfuld omgangstone
 • oplever at have betydning i forhold til et større fællesskab
 • har et medansvar for at Ugelbølle Friskole er et trygt og inspirerende læringssted

Se bilag (pdf)

Det betyder

Elever og voksne trives i et forpligtende fællesskab, hvor vi behandler hinanden med respekt. Er man stor, har man et særligt ansvar for at hjælpe og passe på dem, der er mindre. Elever på Ugelbølle Friskole kan altid gå til enhver voksen på skolen og få hjælp til at tackle små og store problemer og udfordringer. Eleven vil opleve at blive taget alvorligt og hjulpet.

Indendørs på skolen

Vi ønsker, at vores bygninger skal være pæne og indbydende at være i. Derfor skal vi alle passe på tingene, både det der tilhører skolen og de ting, der tilhører kammeraterne. Når vi færdes rundt i bygningerne, tager vi hensyn til hinanden.

Udendørs på skolen

Vi ønsker, at skolens udeområder skal kunne bruges af alle hele dagen. Her skal være rart, sjovt og hyggeligt at være. Vi passer altid på hinanden og alle har et medansvar for at skolens eller kammeraternes ting ikke bliver beskadigede. Leg og spil sker altid med respekt for dem, der ikke er med i spillet.

Målsætning

Vi ønsker med denne trivselspolitik at beskrive hvordan vi betragter trivsel, og hvordan vi alle kan bidrage til at skabe trivsel, samt hvad vi kan gøre, hvis vi oplever mistrivsel blandt børnene.

Vi tror på at trivsel er en forudsætning for læring og livsudfoldelse; en forudsætning for at det enkelte barn kan udvikle sig både fagligt og socialt.

Vi vil løbende have fokus på trivsel, da vi ønsker en skole med selvstændige, trygge og glade børn.

Vi mener at det enkelte barns trivsel har betydning for dets selvværd/selvfølelse og for hvordan det indgår i relationer i både større og mindre grupper. Trivsel i gruppen og trivsel for det enkelte barn rækker langt ud over skolehverdagen og er en del af et godt skole/hjem samarbejde.

Handleplaner

Hvordan bidrager eleven til egen og andres trivsel:

Ved at være veludhvilet, velforberedt og have madpakke med.
Ved at deltage aktivt i undervisningen og skolens aktiviteter.
Ved at bidrage til overholdelsen af klassereglerne.
Ved at tale med læreren/pædagogen om hvordan egen trivsel.
Ved at forholde sig aktivt når en kammerat mistrives.

Hvordan bidrager læreren/pædagogen til trivsel:

Vi udarbejder sammen med børnene tydelige spilleregler for, hvordan man omgås hinanden i klassen.
Vi tager jævnligt klassens trivsel op i klassen.
Vi skaber rammer for et velfungerende elevråd.
Vi sørger for det enkelte barns faglige udfordringer.
Vi afholder elevsamtaler mindst en gang årligt.
Lærere og pædagoger holder jævnligt teammøder, hvor børn og trivsel er på dagsordenen.
Vi sørger for sammenhæng mellem det der siges og det der gøres.
Vi handler på det vi ser og hører.

Hvordan bidrager forældre til trivsel:

Ved at sørge for at barnet er veludhvilet, velforberedt og har madpakke med.
Ved at lytte og vise engagement ikke bare til eget barn, men også i forhold til kammerater, klassen, lærere, pædagoger og skolen.
Ved at benytte en god omgangstone forældrene imellem.
Ved at vise respekt og tolerance over for forskellighed.
Ved at være opmærksom på eget barns signaler og ageren alene og i samspil med andre.
Klassens trivsel er et fast punkt på forældremøder.
Forældre er efter aftale velkomne til at deltage i undervisningen.
Hvis man inviterer til fødselsdag inviterer man enten hele klassen, eller kun drenge hhv. piger.

Hvordan bidrager skolen overordnet til trivsel:

Ved at prioritere arbejdet med trivsel højt.
Sørger for gode rammer ved at sikre, at der afsættes tid til arbejdet med trivsel.
Møder forældrene på en åben og konstruktiv måde, når forældre henvender sig.
Ved at informere forældrene, hvis der er problemer der berører gruppen/klassen som helhed.

Konflikthåndtering:

I ethvert fællesskab opstår konflikter. Nogle kan være små og løses let, mens andre kan være længerevarende og af mere alvorlig karakter. Vi ønsker en tydelig håndtering af konflikter, når de opstår.

Ligesom vi arbejder med forebyggende at udvikle og styrke trivsel, er det også vigtigt, at vide hvad vi gør, hvis et barn mistrives.

Hvis man som forælder:

 • oplever at ens barn ikke trives i forhold til sine kammerater, skolen etc.
 • oplever at ens barn er med til at ødelægge et andet barns trivsel,
 • konstaterer/observerer mobning,

skal man

 • kontakte kontaktlæreren/-pædagogen og i fællesskab med denne aftale det videre forløb.
 • evt. tage kontakt til forældrene til de implicerede børn.

Når lærere / pædagoger

 • oplever at et barn ikke trives i forhold til sine kammerater, skolen, hjemmet etc.
 • oplever at et barn er med til at ødelægge et andet barns trivsel,
 • konstaterer/observerer mobning,

skal de

 • forsøge at løse problemet blandt børnene.
 • om nødvendigt informere/inddrage forældrene ved at kontakte de impliceredes hjem og i fællesskab forsøge at finde en løsning.
 • om nødvendigt informere skoleledelsen og i samarbejde med den kontakte PPR, sundhedsplejerske, socialforvaltning m.v.