Ugelbølle Friskole
Menu  

Skolens samlede evaluering


Lovgivning omkring evaluering på friskoler:

Friskoleloven § 1b stk. 1
”Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.”

I Friskoleloven § 1b stk. 2
”Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.”

I Friskoleloven § 1b stk. 3
”Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.”

Skolen skal offentliggøre resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen (de væsentlige konklusioner).

Evaluering på Ugelbølle Friskole

Med udgangspunkt i at evaluering er et væsentligt systematisk redskab i skolens daglige arbejde, er visionen, via aktiv anvendelse af evalueringsredskaber, at skabe de optimale vilkår for alle elevers faglige, personlige og sociale udvikling. Visionen for evaluering skal ses i sammenhæng med visionen for trivsel og visionen for skole/hjem samarbejde. Ethvert samarbejde om eleven/undervisningen bør rumme evalueringsaspektet, da et godt samarbejde kræver konstant refleksion, evaluering og opfølgning, i forhold til at kunne skabe og samarbejde om noget nyt.

Ugelbølle Friskoles vision for evaluering er, at den bør medvirke til at:

 • udvikle og forbedre
 • drage nytte af erfaringer
 • synliggøre, dokumentere og begrunde
 • bevidstgøre/reflektere

Visionen søges nået gennem skolens principper for evaluering.

Principper for evaluering:

Vi evaluerer elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og udbytte af undervisningen gennem forskellige evalueringsværktøjer, afhængigt af hvad det er, der skal evalueres.

1. Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og den videre formidling af dette. Kernen i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen er dialoger, observationer, samarbejde og vurderinger:
Evalueringsværkstøjer som bruges:

 • LUS – samtaler 1 gang om året i alle klasser, løbende blindlusning, evaluering af disse med intern læsevejleder
 • Mat – prøver, matematik, forår, 1. – 6. kl
 • ST – prøver, dansk, forår, differentieret fra 2. kl.,
 • Nationale test i dansk og matematik, differentieret, fra 2. kl., efterår
 • CHIPS, efter behov ved bekymringsbørn
 • Sprogscreening og KTI i 0.kl
 • Individuelle mål, løbende i alle klasser
 • Elevsamtaler, ved behov i alle klasser
 • Skriftlig elevstatus +en gang om året, forår
 • Klassesamtaler, ved behov, pigemøder, drengemøder, gruppemøder
 • Forældresamtaler, mindst én gang om året og ved behov
 • Forældremøder, mindst to gange om året
 • Daglig skole/hjemsamarbejde, telefonopkald, mails, dialog på skolen
 • Individuelle handleplaner, ved behov, udarbejdet af forældre, elev og pædagogisk personale i fællesskab

2. Løbende evaluering af skolens undervisning
Evalueringen forholder sig til hvorvidt skolens undervisning lever op til indholdet i de undervisningsplaner/læseplaner, som skolen har valgt at følge, (Fælles Mål 09), samt inddrager opfølgningen af den foregående evaluering.

Evalueringen sker med udgangspunkt i skolens fagplaner, årshjul og værdisæt, samt den enkelte klasses samlede faglige og sociale årsplan udarbejdet i teamet om klassen.

Kernen i den løbende evaluering er baseret på dialog, samarbejde og vurderinger.
Evalueringsværktøjer som bruges:

 • Klasseteammøder, ca. otte gange om året
 • Fagudvalgsmøder, ca. tre gange om året
 • Lærermøder, to til tre gange om måneden
 • Pædagogisk rådsmøder, ca. syv gange om året
 • Pædagogiske dage for hele personalegruppen
 • UVM, mindst hvert tredje år

Procedure for den dialogbaserede evaluering med fokus på opfølgning, justeringer, udviklingsområder og indsatsområder:

 • Samtlige lærere sammenholder egen undervisning med del – og slutmål i alle fagplaner. Dette drøftes løbende i bl.a. teamet
 • Evalueringen af ovenstående drøftes på fælles lærermøder
 • Forældrekredsen orienteres om resultatet af skolens samlede evaluering samt opfølgningsplan på skolens hjemmeside.